Posted in Մայրենի

Դասարանում 11.11.2021

Նկարագրի՜ր քեզ:

Իմ աչքերը շագանակագույն է,իմ ունքերը սև է,
են, իմ քիթը բարակ է,իմ շրթունքները վարդագույն են:

Իմ մազերը երկար են:
Ես ցածրահասակ եմ:
Ես գեղեցիկ եմ:
Գեղեցիկ են ինձ կարծում ուրիշները:

Նախադասությունն այնպես ընդարձակիր, որ՝
Շնից վախեցած աղջիկը վազեց դեպի տատիկն ու մայրիկը։
Աղջիկը վազեց դեպի շնից
վախեցած տատիկն ու մայրիկը
Աղջիկը վազեց դեպի տատիկն ու շնից վախեցած մայրիկը:

Նախադասությունները լրացրու հնարավորին չափ շատ բառերով.

Գարնան անձրևը կտրվել է:Կապույտ երկինքը մաքուր է: Պայծառ արևը փայլում է: Արևոտ օրը տաք է:Աշնան բակը գեղեցիկ է:Կանաչոտ ծառերը ծաղկել են:Գեղեցիկ ծաղիկները բացվել են:Արևոտ բակը կանաչել է:Չարաճճի երեխաները աղմկում են:

Գրիր այն հրամաները,որոնք տալիս է ամռան արևը:

-Տաք շորերը բերե’ք, տարե’ք շորտիկները:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *